Regulamin image
Regulamin sklepu internetowego moto-adventure-tech.com

§1. Postanowienia ogólne
1.1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.moto-adventure-tech.com prowadzony jest przez Miłosza Szeptyckiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Moto-Adventure-Tech Miłosz Szeptycki wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: 68-130 Gozdnica Poland, ul. Ceramików 6, NIP: 9241734435 , REGON: 081136073 , adres poczty elektronicznej: info@moto-adventure-tech.com
1.2. Niniejszy Regulamin skierowany jest do konsumentów.
1.3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Sklepu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie Internetowym, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym plików cookies. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu Internetowego Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Sprzedawcy).

§2. Definicje
2.1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy na terenie Rzeczpospolitej Polski.
2.2. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia,/dodanie produktów do elektronicznego koszyka, formularz określający warunki sprzedaży, dostawy i płatności.
2.3. KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
2.4. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).
2.5. PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
2.6. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
2.7. SKLEP INTERNETOWY – sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym: moto-adventure-tech.com
2.8. SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – Miłosz Szeptycki prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Moto-Adventure-Tech Miłosz Szeptycki wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: 68-130 Gozdnica Poland, ul. Ceramików 6, niebędący podatnikiem VAT.
2.9. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
2.10. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych;
2.11. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dziennik Ustaw z roku 2014 poz. 827 z późniejszymi zmianami).
2.12. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

§3. Zawarcie umowy sprzedaży – warunki
3.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym
3.2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w walucie EURO.
3.2.1. Cena widoczna na stronie jest ceną netto (dla krajów Unii Europejskiej) oraz brutto dla Polski i pozostałych państw.
3.2.2. Cena dla konsumentów z Unii Europejskiej po dodaniu do koszyka będzie powiększona o należny % VAT, w zależności od kraju dostawy produktu zgodnie z pakietem VAT e-commerce wprowadzonego ustawą z dnia 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1163)
3.2.3. Cena dla klientów firmowych, których działalność gospodarcza prowadzona jest na terenie Unii Europejskiej jest ceną brutto.
3.3. Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym za pomocą Formularza Zamówień
3.3.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym.
3.3.2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

§4. Sposoby oraz terminy płatności za produkt
4.1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:
4.1.1. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy
4.1.2. Płatność pobraniowa (Dla konsumentów z Polski)
4.1.3. Płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu PayPal,
4.1.3.1. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu PayPal
4.2. Termin płatności:
4.2.1. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

§5. Koszt, sposoby i termin dostawy oraz odbioru produktu
5.1. Akcesoria oferowane na naszej stronie są produkowane na specjalne zamówienie klienta.
5.1.1. Czas wyprodukowania akcesoriów zależy od ilości produktów zakupiony na stronie. Czas wyprodukowania zamówionych produktów zostanie przekazany w wiadomości email jaki Sprzedawca wysyła Kupującemu po złożeniu zamówienia.
5.1.2 Kupujący potwierdzając złożenie zamówienia oraz wpłacając należną kwotę za zamówione produkty wyraża zgodę na podany w wiadomości email czas na wyprodukowanie i wysłanie zamówienia przez Sprzedającego.
5.2 Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczpospolitej Polski oraz do innych krajów: Argentyna, Australia, Austria, Belgia, Bułgaria, Kanada, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Grecja, Węgry, Irlandia, Włochy, Litwa, Łotwa, Holandia, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Turcja, Ukraina, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone.
5.2.1. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi kurierskie) są wskazywane Klientowi w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży. Kupujący decydując się na zakup udziela jednorazowego pełnomocnictwa na zawarcie umowy o świadczenie usług w jego imieniu i na jego rachunek z Pocztą Polską lub inną firmą kurierską w celu przesłania za jej pośrednictwem zakupionego towaru. Przekazane na ten cel środki pieniężne nie stanowią dodatkowego dochodu sprzedającego. Pełnomocnictwo w żaden sposób nie obciąża dodatkowo kupującego.
5.3. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy:
5.3.1. Przesyłka kurierska DPD (na terytorium innych państw), paczka 48, paczka 48 za pobraniem( na terytorium Rzeczpospolitej Polski), Kurier InPost.
5.3.2. Sprzedawca prowadzi wyłącznie sprzedaż wysyłkową. Nie ma możliwości odbioru Produktu osobiście.
5.4. Termin dostawy Produktu do Klienta zostanie podany w wiadomości email po złożeniu zamówienia. Termin dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
5.4.1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne – od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
5.4.2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem- od dnia potwierdzenia zamówienia.
5.4.3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie wynikające z przyczyn zależnych od firm kurierskich.

§6Prawo odstąpienia od umowy
6.1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, z zastrzeżeniem § 7 Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
6.2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
6.2.1. W którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie tego towaru.
6.2.2. Aby Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. informacja przekazana pocztą elektroniczną).
6.2.3. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na końcu Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
6.2.4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Konsument wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY
6.3. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy po wysłaniu towaru Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności ( z wyjątkiem prowizji od płatności, pobieranej zgodnie z regulaminem pośrednika np. PayPall,Revolut itp. oraz opłat za wysyłkę towaru) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
W przypadku odstąpienia od umowy przed wysłaniem produktu do kilenta, sprzedawca zwróci Konsumentowi otrzymane płatności ( z wyjątkiem prowizji od płatności, pobieranej zgodnie z regulaminem pośrednika np. PayPall,Revolut itp.)
6.3.1. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie.
6.3.2. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
6.3.3. Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres: ul. Ceramików 6, 68-130 Gozdnica niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.
6.3.4. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

§7 Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy
7.1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:
7.1.2. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
7.1.3. W której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

§8 Reklamacje
8.1. W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.
8.2. Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:
8.2.1. Złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny
8.2.2. Przy wadzie istotnej - złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy
8.2.3. Żądać wymiany rzeczy na wolną od wad
8.2.4. Żądać usunięcia wady
8.3. Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w § 2 Regulaminu.
8.3.1. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego towaru do Sprzedawcy, Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru, w przypadku Konsumenta na koszt Sprzedawcy, na adres ul. Ceramików 6 , 68-130 Gozdnica.
8.3.2. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
8.4. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:
8.4.1. Mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595 .
8.4.2. Pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596 .
8.4.3. Bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów.
8.4.4. Internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§9. Postanowienia końcowe
9.1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim lub języku angielski.
9.2. Zmiana Regulaminu:
9.2.1 Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
9.2.2. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży
9.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Poniżej znajduje się wzór formularza odstąpienia od umowy, z którego Konsument może, ale nie musi skorzystać:

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
Moto-Adventure-Tech Miłosz Szeptycki
ul. Ceramików 6, 68-130 Gozdnica, adres e-mail: info@moto-adventure-tech.com
Ja ......................................................................... niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

.................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................

- Data odbioru .......................................................................................................................................................................................................

- Imię i nazwisko Konsumenta(ów) ....................................................................................................................................................................

- Adres Konsumenta(ów) .....................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................


............................................................................................
Podpis Konsumenta
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)


Data ............................................